உள்நாட்டு செய்திகள்

இன்னும் 22 வருடங்களில் நால்வரில் ஒருவர் முதியவர்

Written by Web Writer

2040 ஆகும் போது இலங்கையின் சனத்தொகையில் 25 வீதமானவர்கள் முதியவர்களாக இருப்பார்கள் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக சமூக நலன் மற்றும் ஆரம்பக் கைத்தொழில் அமைச்சின் செயலாளர் பந்துல விக்கிரமாரச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

தற்பொழுது இலங்கையின் சனத்தொகையில் முதியோரின் எண்ணிக்கை 13 வீதமாகும்.

About the author

Web Writer

Leave a Comment