உள்நாட்டு செய்திகள்

ஒன்பதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

1 சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் இ.த.அ.க. வன்னி
2 செல்வம் அடைக்கலநாதன் இ.த.அ.க. வன்னி
3 எஸ். வினோநோக- ராதலிங்கம் இ.த.அ.க. வன்னி
4 காதர் மஸ்தான் ஸ்ரீபொபெ வன்னி
5 ரிஷாத் பதியுதீன் ஐமச வன்னி
6 குலசிங்கம் திலீபன் ஈமஜக வன்னி
7 எஸ்.எம்.தௌபீக் ஐமச திருகோணமலை
8 இம்ரான் மஹ்ரூப் ஐமச திருகோணமலை
9 கபில நுவன் அதுகோரள ஸ்ரீபொபெ திருகோணமலை
10 இரா.சம்பந்தன் இதஅக திருகோணமலை
11 சிவநேசத்துறை சந்திரகாந்தன் தமவிபு மட்டக்களப்பு
12 சாணக்யா ராஹுல் இதஅக மட்டக்களப்பு
13 கோவிந்தன் கருணாகரன் இதஅக மட்டக்களப்பு
14 சதாசிவம் வியாழேந்திரன் ஸ்ரீபொபெ மட்டக்களப்பு
15 அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர் ஸ்ரீலமுகா மட்டக்களப்பு
16 விமலவீர திசாநாயக்க ஸ்ரீபொபெ திகாமடுல்ல
17 டீ. சீ.வீரசிங்க ஸ்ரீபொபெ திகாமடுல்ல
18 திலக் ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ திகாமடுல்ல
19 எம்எச்எம் ஹரீஸ் ஐமச திகாமடுல்ல
20 பைஸல் காஸிம் ஐமச திகாமடுல்ல
21 ஆர்எம்எம் முஷர்ரப் அஇமகா திகாமடுல்ல
22 ஏஎல்எம் அதாவுல்லா தேகா திகாமடுல்ல
23 சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் இதஅக யாழ்ப்பாணம்
24 எம்ஏ சுமந்திரன் இதஅக யாழ்ப்பாணம்
25 தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் இதஅக யாழ்ப்பாணம்
26 அங்கஜன் ராமநாதன் ஸ்ரீலசுக யாழ்ப்பாணம்
27 டக்ளஸ் தேவானந்தா ஈமஜக யாழ்ப்பாணம்
28 கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் அஇதகா யாழ்ப்பாணம்
29 சிவி விக்னேஸ்வரன் தமதேகூ யாழ்ப்பாணம்
30 திலும் அமுனுகம ஸ்ரீபொபெ கண்டி
31 மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே ஸ்ரீபொபெ கண்டி
32 லொஹான் ரத்வத்த ஸ்ரீபொபெ கண்டி
33 அநுராத ஜயரத்ன ஸ்ரீபொபெ கண்டி
34 கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல ஸ்ரீபொபெ கண்டி
35 வசந்த யாபா பண்டார ஸ்ரீபொபெ கண்டி
36 குணதிலக ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ கண்டி
37 உதயன சாமிந்த கிரிந்திகொட ஸ்ரீபொபெ கண்டி
38 ரவூப் ஹக்கீம் ஐமச கண்டி
39 அப்துல் ஹலீம் ஐமச கண்டி
40 எம் வேலுகுமார் ஐமச கண்டி
41 லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல ஐமச கண்டி
42 ஜீவன் தொண்டமான் ஸ்ரீபொபெ நுவரெலியா
43 சிபி ரத்நாயக்க ஸ்ரீபொபெ நுவரெலியா
44 எஸ்பி திசாநாயக்க ஸ்ரீபொபெ நுவரெலியா
45 மருதபாண்டி ரமேஸ்வரன் ஸ்ரீபொபெ நுவரெலியா
46 நிமல் பியதிஸ்ஸ ஸ்ரீபொபெ நுவரெலியா
47 பழனி திகாம்பரம் ஐமச நுவரெலியா
48 வே. ராதாகிருஷ்ணன் ஐமச நுவரெலியா
49 மயில்வாகனம் உதயகுமார் ஐமச நுவரெலியா
50 நிமல் சிறிபால டி சில்வா ஸ்ரீபொபெ பதுளை
51 சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய ஸ்ரீபொபெ பதுளை
52 தேனுக விதானகமகே ஸ்ரீபொபெ பதுளை
53 சாமர சம்பத் தஸநாயக்க ஸ்ரீபொபெ பதுளை
54 டிலான் பெரேரா ஸ்ரீபொபெ பதுளை
55 ஜானக திஸ்ஸகுட்டியாரச்சி ஸ்ரீபொபெ பதுளை
56 வடிவேல் சுரேஷ் ஐமச பதுளை
57 அரவிந்த குமார் ஐமச பதுளை
58 சமிந்த விஜேசிரி ஐமச பதுளை
59 ரமேஷ் பத்திரண ஸ்ரீபொபெ காலி
60 சம்பத் அதுகோரல ஸ்ரீபொபெ காலி
61 மொஹான் சில்வா ஸ்ரீபொபெ காலி
62 சந்திம வீரக்கொடி ஸ்ரீபொபெ காலி
63 இசுறு தொடங்கொட ஸ்ரீபொபெ காலி
64 ஷான் விஜயலால் த சில்வா ஸ்ரீபொபெ காலி
65 கீதா குமாரசிங்க ஸ்ரீபொபெ காலி
66 கயந்த கருணாதிலக்க ஐமச காலி
67 மனூஷ நாணயக்கார ஐமச காலி
68 நிபுண ரணவக்க ஸ்ரீபொபெ மாத்தறை
69 கருணாதாஸ கொடித்துவக்கு ஸ்ரீபொபெ மாத்தறை
70 டலஸ் அலகப்பெரும ஸ்ரீபொபெ மாத்தறை
71 காஞ்சன விஜேசேக்கர ஸ்ரீபொபெ மாத்தறை
72 மஹிந்த யாபா அபேவர்தன ஸ்ரீபொபெ மாத்தறை
73 வீரசுமன வீரசிங்க ஸ்ரீபொபெ மாத்தறை
74 புத்திக்க பதிரண ஐமச மாத்தறை
75 நாமல் ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ அம்பாந்தோட்டை
76 டிவி சானக்க ஸ்ரீபொபெ அம்பாந்தோட்டை
77 மஹிந்த அமரவீர ஸ்ரீபொபெ அம்பாந்தோட்டை
78 சமல் ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ அம்பாந்தோட்டை
79 உபுல் கலப்பத்தி ஸ்ரீபொபெ அம்பாந்தோட்டை
80 அஜித் ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ அம்பாந்தோட்டை
81 திலிப் வெதஆரச்சி ஐமச அம்பாந்தோட்டை
82 மைத்திரிபால சிரிசேன ஸ்ரீபொபெ பொலன்னறுவை
83 ரொஷான் ரணசிங்க ஸ்ரீபொபெ பொலன்னறுவை
84 சிரிபால கம்லத் ஸ்ரீபொபெ பொலன்னறுவை
85 அமரகீர்த்தி அதுகோரல ஸ்ரீபொபெ பொலன்னறுவை
86 கிங்ஸ் நெல்சன் ஐமச பொலன்னறுவை
87 சசீந்திர ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ மொனராகல
88 குமாரசிரி ரத்நாயக்க ஸ்ரீபொபெ மொனராகல
89 விஜித்த பெருகொட ஸ்ரீபொபெ மொனராகல
90 ஜகத் புஷ்பகுமார ஸ்ரீபொபெ மொனராகல
91 கயாஷான் விஜேசிங்க ஸ்ரீபொபெ மொனராகல
92 தர்மசேன விஜேசிங்க ஐமச மொனராகல
93 ஜனக்க பண்டார தென்னகோன் ஸ்ரீபொபெ மாத்தளை
94 நாலக பண்டார கோட்டேகொட ஸ்ரீபொபெ மாத்தளை
95 பிரமித பண்டார தென்னகோன் ஸ்ரீபொபெ மாத்தளை
96 ரோஹண திசாநாயக்க ஸ்ரீபொபெ மாத்தளை
97 ரோஹிணி குமாரி கவிரத்ன ஐமச மாத்தளை
98 கனக ஹேரத் ஸ்ரீபொபெ கேகாலை
99 ரஞ்சித் சியம்பலாபி்ட்டிய ஸ்ரீபொபெ கேகாலை
100 தாரக பாலசூரிய ஸ்ரீபொபெ கேகாலை
101 ராஜிகா விக்கிரமசிங்க ஸ்ரீபொபெ கேகாலை
102 துஷ்மந்த மித்திரபால ஸ்ரீபொபெ கேகாலை
103 சுதத் மஞ்சுள ஸ்ரீபொபெ கேகாலை
104 உதயகாந்த குணதிலக ஸ்ரீபொபெ கேகாலை
105 கபீர் ஹாஷிம் ஐமச கேகாலை
106 சுஜித் சஞ்சய ஐமச கேகாலை
107 விதுர விக்கிரமநாயக்க ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
108 ரோஹித அபேகுணவர்தன ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
109 சஞ்சீவ எதிரிமான்ன ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
110 பியல் நிஷாந்த ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
111 ஜயந்த சமரவீர ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
112 அனூப பஸ்குவல் ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
113 லலித் எல்லாவல ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
114 மஹிந்த சமரசிங்க ஸ்ரீபொபெ களுத்துறை
115 ராஜித்த சேனாரத்ன ஐமச களுத்துறை
116 குமார வெல்கம ஐமச களுத்துறை
117 பவித்ரா வன்னியாரச்சி ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
118 பிரேமலால் ஜயசேக்கர ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
119 ஜானக வக்கும்புர ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
120 காமினி வலேபொட ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
121 அகில எல்லாவல ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
122 வாசுதேவ நாணயக்கார ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
123 முதிதா பிரியந்தி ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
124 ஜோன் செனவிரத்ன ஸ்ரீபொபெ இரத்தினபுரி
125 ஹேஷான் விஜய விதானகே ஐமச இரத்தினபுரி
126 வருண பிரியந்த லியனகே ஐமச இரத்தினபுரி
127 தலதா அதுகோரல ஐமச இரத்தினபுரி
128 எஸ்எம் சந்திரசேன ஸ்ரீபொபெ அநுராதபுரம்
129 சன்ன ஜயசுமன ஸ்ரீபொபெ அநுராதபுரம்
130 உத்திக பிரேமரத்ன ஸ்ரீபொபெ அநுராதபுரம்
131 செஹான் சேமசிங்க ஸ்ரீபொபெ அநுராதபுரம்
132 துமிந்த திசாநாயக்க ஸ்ரீபொபெ அநுராதபுரம்
133 எச் நந்தசேன ஸ்ரீபொபெ அநுராதபுரம்
134 எஸ் குமாரசிரி ஸ்ரீபொபெ அநுராதபுரம்
135 இஷாக் ரஹ்மான் ஐமச அநுராதபுரம்
136 ரோஹண பண்டார ஐமச அநுராதபுரம்
137 மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
138 ஜொன்ஸ்டன் பெர்ணான்டோ ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
139 குணபால ரத்னசேகர ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
140 தயாசிரி ஜயசேகர ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
141 அசங்க நவரத்ன ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
142 சமன்பிரிய ஹேரத் ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
143 டீ.பி. ஹேரத் ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
144 அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
145 பியரத்ன ஹேரத் ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
146 ஷாந்த பண்டார ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
147 சுமித் உடுகும்புர ஸ்ரீபொபெ குருநாகலை
148 நளின் பண்டார ஐமச குருநாகலை
149 ஜேசி அலவதுவல ஐமச குருநாகலை
150 அசோக் அபேசிங்க ஐமச குருநாகலை
151 துஷார இந்துனில் ஐமச குருநாகலை
152 சரத் வீரசேகர ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
153 விமல் வீரவங்ச ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
154 உதய கம்மன்பில ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
155 விஜேதாச ராஜபக்ஷ ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
156 பந்துல குணவர்தன ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
157 பிரதீப் சமன் குமார ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
158 தினேஷ் குணவர்தன ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
159 மதுர விதானகே ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
160 பிரேமநாத் தொலவத்த ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
161 காமினி லொகுகே ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
162 சுசில் பிரேமஜயந்த ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
163 ஜகத் குமார ஸ்ரீபொபெ கொழும்பு
164 சஜித் பிரேமதாச ஐமச கொழும்பு
165 எஸ்எம் மரிக்கார் ஐமச கொழும்பு
166 முஜிபுர் ரஹ்மான் ஐமச கொழும்பு
167 ஹர்ஷ டி சில்வா ஐமச கொழும்பு
168 சம்பிக்க ரணவக்க ஐமச கொழும்பு
169 மனோ கணேசன் ஐமச கொழும்பு
170 அநுர குமார திசாநாயக்க தேமச கொழும்பு
171 நாலக்க கொடஹேவா ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
172 பிரசன்ன ரணதுங்க ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
173 இந்திக்க அநுருத்த ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
174 சிசிர ஜயக்கொடி ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
175 நமல் லான்சா ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
176 பிரதீப் விதான ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
177 சுதர்ஷனீ பெர்ணான்டோ ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
178 பிரசன்ன ரணவீர ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
179 ஹர்ஷனி குணவர்தன ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
180 லசந்த அலகியவன்ன ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
181 நலின் பெர்ணான்டோ ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
182 மிலான் ஜயதிலக்க ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
183 உபுல் மஹேந்திர ஸ்ரீபொபெ கம்பஹா
184 சரத் பொன்சேகா ஐமச கம்பஹா
185 ரஞ்சன் ராமநாயக்க ஐமச கம்பஹா
186 ஹர்ஷன ராஜகருணா ஐமச கம்பஹா
187 காவிந்த ஜயவர்தன ஐமச கம்பஹா
188 விஜித்த ஹேரத் தேமச கம்பஹா
189 சனத் நிஷாந்த பெரேரா ஸ்ரீபொபெ புத்தளம்
190 பிரியங்கர ஜெயரத்ன ஸ்ரீபொபெ புத்தளம்
191 அருந்திக பெர்ணான்டோ ஸ்ரீபொபெ புத்தளம்
192 சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன ஸ்ரீபொபெ புத்தளம்
193 அசோக பிரியந்த ஸ்ரீபொபெ புத்தளம்
194 ஹெக்டர் அப்புஹாமி ஐமச புத்தளம்
195 நிரோஷன் பெரேரா ஐமச புத்தளம்
196 அப்துல் அலிசப்ரி முதேகூ புத்தளம்
197 பேராசிரியர் ஜீ எல் பீரிஸ் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
198 சட்டத்தரணி சாகர காரியவசம் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
199 அஜித் நிவாட் கப்ரால் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
200 அலி சப்ரி PC ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
201 ஜயந்த வீரசேகர PC ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
202 மஞ்சுளா திசாநாயக்க ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
203 பேராசிரியர் ரஞ்சித் பண்டார ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
204 பேராசிரியர் சரித்த ஹேரத் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
205 கெவிந்து குமாரதுங்க ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
206 மொஹமட் முஸம்மில் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
207 பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரண ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
208 யதாமினி குணவர்தன ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
209 கலாநிதி சுரேந்திர ராகவன் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
210 டிரான் அலஸ் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
211 டொக்டர் சீதா அரம்பேபொல ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
212 ஜயந்த கட்டகொட ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
213 மர்ஜான் பழீல் ஸ்ரீபொபெ தேசியப்பட்டியல்
214 ரஞ்சித் மத்துமபண்டார ஐமச தேசியப்பட்டியல்
215 ஹரீன் பெர்ணான்டோ ஐமச தேசியப்பட்டியல்
216 எரான் விக்கிரமரத்ன ஐமச தேசியப்பட்டியல்
217 திஸ்ஸ அத்தநாயக்க ஐமச தேசியப்பட்டியல்
218 மயந்த திஸாநாயக்க ஐமச தேசியப்பட்டியல்
219 இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் ஐமச தேசியப்பட்டியல்
220 தயானி கமகே ஐமச தேசியப்பட்டியல்
221 தேமச தேசியப்பட்டியல்
222 இதஅக தேசியப்பட்டியல்
223 அஇதகா தேசியப்பட்டியல்
224 ஐதேக தேசியப்பட்டியல்
225 எமச தேசியப்பட்டியல்

About the author

Administrator

Leave a Comment